Monthly Archives: jūnijs 2018

By   jūnijs 8, 2018

Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle Alda Grīna būs

ATVAĻINĀJUMĀ

no 11. līdz 26.jūnijam

Neatliekamu jautājumu risināšanai lūdzu zvanīt

bāriņtiesas loceklei Aigai Saulgriezei, tālr.29438220

Pārdod nekustamo īpašumu “Priedulāji” Rendas pagastā

By   jūnijs 8, 2018

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Priedulāji”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62800080086. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800080086, platība 2,09 ha.

Nosacītā cena 2000,00 EUR, drošības nauda 200,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.13:30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.