By   decembris 10, 2019

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Aleksandri”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62800040138. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800080088, platība 11,81 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800080088 atrodas mežaudze.

Nosacītā cena 2400,00 EUR, drošības nauda 240,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020.gada 20.janvārī, plkst.13:00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 17.janvāra, plkst. 11.00, jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas – 240,00 EUR un reģistrācijas maksu – 15,00 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Aleksandri”, Rendas pag., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (240,00 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku Rendas pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kuzminu, tālrunis +371 25739052.

Informācija par izsoli tiek publicēta Kuldīgas novada pašvaldības interneta vietnē www.kuldiga.lv, pašvaldības sociālajos tīklos, pašvaldības izdevumā “Kuldīgas novada vēstis” un izvietota Rendas pagasta pārvaldes informācijas stendā.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.