By   septembris 21, 2018

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu “Akas”, Ozolos, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800040155, platība 0,2587 ha, un būves ar kadastra apzīmējumu 62800040155001 (ražošanas ēka), platība 375,6 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs..

Nosacītā cena 2300,00 EUR, drošības nauda 230,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 15.oktobrī, plkst.14:30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 12.oktobra plkst.11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63323839; 63370004, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – “Akas”, Rendas pagastā