Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

APSTIPRINĀTS
ar Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada ll.janvārī rīkojumu Nr.2.5/2


KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai
personai -datu subjektam -informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu,
aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī
apstrādājot klienta personas datus.


1. Pārzinis un tā kontaktinformācija:
1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
(turpmāk- pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr.90000035590, juridiskā adrese:
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, tālrunis: +371-63322469, mājas lapa:
https:/ / www.kuldiga.lv
1.2. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS datu aizsardzības speciālists ir Jurijs
Višņakovs. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos
ir: das@idagentura.lv


2. Piemērojamie tiesību akti:
2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.
gada 27.aprīlis) (turpmāk- VDAR);
2.2. Fizisko personu datu apstrādes likums (lzsludināts 2018. gada 4. Jūlijā);
2.3. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība
minimālajām drošības prasībām”.


3. Personas datu apstrādes nolūki:
3.1. Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana:
3.1.1. civilstāvokļa akta reģistrācija un civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu aktualizācija
un atjaunošana;
3.1.2. iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrācijas administrēšana;
3.1.3. bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzības
nodrošināšana un palīdzības sniegšana minētajām personām;
3.1.4. notariālo funkciju veikšana likumā noteiktā apjomā;
3.1.5. vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos – tautas nobalsošanas
sagatavošana un rīkošana;
3.1.6. personu, kam nepieciešami sociālie pakalpojumiļsociālā palīdzība, uzskaite;
3.1.7. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana;
3.1.8. pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu uzskaite, nodokļu
administrēšana;
3.1.9. pašvaldības īpašumu nomasļīres līgumu administrēšana;
3.1.10. būvniecības dalībnieku uzskaite, procesa raksturošana, procesa tiesiskuma
nodrošināšana kopumā;
3.1.11. informācijas aprites nodrošināšana starp būvniecības dalībniekiem, sabiedrību
un kompetentajām valsts un pašvaldības institūcijām;
3.1.12. pašvaldības iepirkumu organizēšana, pieteikumu izvērtēšana un uzvarētāju
noteikšana, rezultātu publiskošana, Līguma noslēgšana ar iepirkumu
uzvarētājiem, noslēgto līgumu izpildes kontrole;
3.1.13. kultūras pasākumu organizēšana un dalībnieku uzskaite, vēsturisko vērtību un
tradīciju saglabāšana;
3.1.14. pašvaldības tēla popularizēšana un sabiedrības informēšana;
3.1.15. izglītības pieejamības nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem;
3.1.16. administratīvo pārkāpumu uzskaite; ·
3.1.17. bibliotēku lasītāju uzskaite.
3.2. Iekšējo procesu izveide. uzskaite un uzturēšana. dokumentu aprites vadība:
3.2.1. pārziņa vadība, grāmatvedība, lietvedība, personālvadība, arhivēšana, iekšējo
procesu nodrošināšana;
3.2.2. saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un izpilde, noslēgto līgumu izpildes
kontrole;
3.2.3. sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai
atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu
t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana );
3.2.4. darba pasākumu filmēšana, fotografēšana un audio ierakstu veikšana;
3.2.5. darbinieku filmēšana (kā viens no amata pienākumiem), pārziņa tēla
popularizēšanai.


4. Pārziņa· apstrādē esošās personu datu kategorijas:
4.1. vārds, uzvārds, personas kods, personas identifikācijas nr. vai dzimšanas
datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa
numurs, E-pasta adrese;
4.2. personu apliecinoša dokumenta dati;
4.3. bankas norēķinu konti;
4.4. informācija par kustamiem un nekustamiem īpašumiem;
4.5. informācija par nodokļu parādiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, tiesību
aktu pārkāpumiem un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, dati par sodāmību,
par atbilstību profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un
profesionālajām spējām, saimnieciskajām un finansiālajām spējām, dati par
piemērotajām sankcijām u.tml.;
4.6. informācija par personas nodarbinātību – darba vieta, amats, nodarbošanās
veids, dalība profesionālajās asociācijās;
4.7. mantiskais stāvoklis;
4.8. radniecības pakāpe ar citiem ģimenes locekļiem;
4.9. sociālais stāvoklis, sociālās situācijas izvērtējums;
4.10. dati par veselības stāvokli, invaliditāti;
4.11. nepilngadīgas personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, personas
identifikācijas nr. vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās
dzīves vietas adrese, informācija par īpašumu, kas pieder nepilngadīgajai
personai);
4.12. dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;
4.13. personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par: izglītību,
apgādājamiem, bērna dzimšanas apliecības kopija, miršanas apliecības kopija,
laulības apliecības kopija, dati par darbinieku veselības pārbaudēm, atalgojums,
atalgojuma izmaiņas, premiJas, piemaksas, dati par pārejošu darbnespēju,
samaksāto nodokļu summas, atvieglojumi,;
4.14. komunikācijas dati: e-pasts, pasta adrese, tālruņa numurs vai citas
kontaktkoordinātes komunikācijai ar pārzini;
4.15. dati, kurus datu subjekts pats paziņo pārzinim;
4.16. videonovērošanas sistēmas ieraksti;
4.17. fotoattēli;
4.18. skaņu ieraksti;
4.19. darba staciju auditācijas pierakstu dati;
4.20. darba e-pasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti;
4.21. dati par tīmekļa vietnes apmeklējumu;
4.22. piekļuves kontroles ierīču un signalizācijas iekārtu auditācijas pieraksti ar
darbinieku, apmeklētāju vai apakšuzņēmēju datiem.
* Personu datu kategorijas un datu apjoms ir atkarīgs no personas datu
apstrādes nolūkiem


5. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes pamatojums:
5.1. datu subjekta piekrišana – datu subjekts, pats devis piekrišanu datu vākšanai
un apstrādei;
5.2. pirms vai pēc līguma noslēgšanas- klientu attiecību (t.sk. attālināta) vadīšana,
nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu
realizācijas nodrošināšana, sadarbība ar klientiem un valsts iestādēm, un ar to
saistīto procesu realizācijas nodrošināšana;
5.3. pārzina juridiskais pienākums – attiecināmi valsts pārvaldes deleģētie
uzdevumi, tajā skaitā, bet ne tikai civilstāvokļa akta reģistrēšana un
civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu aktualizācija un atjaunošana; notariālās
funkciju veikšana likumā noteiktā apjomā; vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos
gadījumos – tautas nobalsošanas sagatavošana un sarīkošana; nodokļu
iekasēšana;
5.4. datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses aizsardzība – tajā
skaitā, bet ne tikai nodrošināt bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību un sniegt palīdzību minētajām personām;
personu, kam nepieciešami sociālie pakalpojumijsociālā palīdzība, uzskaite;
sociālo pakalpojumujpalīdzības sniegšanas procesa organizēšana,
raksturošana, nodrošināšana kopumā, pārskatu sagatavošana;
5.5. likumiskais pamats- spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde;
5.6. pārzina leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu
identifikācija; uzņēmuma vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo
procesu nodrošināšana; parz1ņa tēla popularizēšana un attīstība;
videonovērošana darbinieku, klientu un pārziņa drošības nolūkos; sūdzību
izskatīšana un atbalsta nodrošināšana sakarā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana; parādu administrēšana, klientu
maksājumu administrēšana; tiesvedības;


6. Datu subjekta personas datu iegūšana:
6.1. identificējot datu subjektu;
6.2. noslēdzot darba līgumu, nodrošinot iekšējos darba procesus;
6.3. darba pienākumu pildīšanas laikā;
6.4. no ienākošās dokumentācijas;
6.5. nodrošinot darba procesus;
6.6. sniedzot pakalpojumus;
6.7. gatavojot administratīvo aktu;
6.8. pārstāvot valsts intereses dažādās valsts pārvaldes iestādēs un organizācijās,
t.sk. starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
6.9. pildot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
6.10. no publiskojamām datu bāzēm;
6.11. filmējot vai fotografējot ar pārziņa video vai foto iekārtām;
6.12. no pārziņa datortīklā esošām iekārtām saskaņā ar datortīklā veiktajām
darbībām;
6.13. apmeklējot vai pārlūkojot pārziņa mājaslapu (https:/1 www.kuldiga.lv):
6.14. pārzinim apkopojot datus par datu subjektu arī no citiem pārziņiem,
apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem.


7. Datu subjekta datu apstrāde tiek veikta:
7.1. identificējot datu subjektu;
7.2. darbinieku atlases procesā;
7.3. noslēdzot darba līgumu vai jebkādu citu dokumentu, kurš attiecas uz darbinieku;
7.4. noslēdzot vai izpildot līgumu unļ vai vienošanos;
7.5.civilstāvokļa akta reģistrēšanas laikā;
7.6.bāriņtiesas funkciju pildīšanas laikā;
7.7.notariālo funkciju pildīšanas laikā;
7.8.nodokļu iekasēšanas funkciju pildīšanas laikā;
7.9.sociālā dienesta funkciju pildīšanas laikā;
7.10.būvniecības procesu uzraudzības un nodrošināšanas laikā;
7.11.iepirkumu organizēšanas laikā;
7.12.izglītības objektu atbalsta un funkciju izpildes laikā;
7.13.kultūras objektu un bibliotēkas funkcionēšanas nodrošināšanas laikā;
7.14.pakalpojumu sniegšanas laikā;
7.15.tiesvedības procesos;
7.16.organizējot publiskos iepirkumus unļvai izpildot publisko iepirkumu līgumu
uzraudzību,
7.17.gatavojot vai izdodot administratīvo aktu;
7.18.pārstāvot valsts un pašvaldību intereses;
7.19.sniedzot informāciju valsts un pašvaldību institūcijām;
7.20.pildot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
7.21.saņemot ienākošos dokumentus (elektroniski vai papīra formātā);
7.22.darba procesu izpildes laikā;
7.23.apstrādājot pārziņa pakalpojuma datus; atbildot uz visiem jautājumiem, kas
datu subjektam varētu rasties saistībā ar pārziņa pakalpojumiem;
7.24. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanas, parādu administrēšanas klientu
maksājumu administrēšana laikā;
7.25. popularizējot pārziņa tēlu.


8. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:
8.1. sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu
subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot pārziņa
interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju,
tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu;
8.2. izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes
lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā,
ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes
funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;
8.3. ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas
pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var
būt būtiski traucēta un apgrūtināta . Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama
ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu
vēsturi.


9. Datu glabāšanas laiks:
9.1. kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš;
9.2. kamēr ir spēkā saistības;
9.3. kamēr ir spēkā līgums;
9.4. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu pārziņa leģitīmas intereses;
9.5. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana;
* Iestājoties vienam no iepriekšminētajiem apstākliem. visi dati tiks dzēsti vai
anonīmizēti.


10. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:
10.1. pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot
datu subjekta datus Eiropas Savienības un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona)
valstīs;
10.2. pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var
nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai
starptautiskajām organizācijām, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu
izpildi un pārziņa darbu;
10.3. pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta
datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm, tiesu vai
citām institūcijām;
10.4. pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie
akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.


11. Datu subjekta personas datu aizsardzība:
11.1. pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas
nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, pārzinis
pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma
riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus,
ielaušanās, atklāšanas un analīzes programatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu
SSL un anonīmizāciju;
11.2. pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas pārziņa
vārdā apstrādā datu subjekta datus; pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši
drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā pārzinis to ir deleģējis, vai tā
notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības
prasībām un standartiem.
11.3. apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt pārziņa datus
saviem nolūkiem;
11.4. pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta
datiem vai to zudumu, ja tie nav pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta
vainas vai nolaidības dēļ.


12. Profilēšanas loģika un sekas:
12.1. pārzm1s neapstrādā datu subjekta datus, izmantojot profilēšanu un
automatizētus lēmumus.


13. Datu subjekta tiesības:
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas
tiesības savu personas datu apstrādē:
13.1. piekļuves tiesības -datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no
pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt
izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem
13.2. tiesības labot- ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai
nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis to izlabo
13.3. iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm– datu
subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti,
pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad
tiesību akti nosaka šo datu apstrādi.
13.4. dzēšana — noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus
personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu
termiņu.
13.5. apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības
ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti
nosaka datu apstrādes apjomu.
13.6. datu pārnese — datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas
datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas
datus, kas pārzinim sniegti, pašam datu subjektam, piekrītot, līguma izpildei,
vai ja datu apstrāde tiek veikta automatizēti.


Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu
pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam Jurijam Višnakovam.


14. Saziņa
Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar pārzini:
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads novads, LV3301
vai personas datu aizsardzības speciālistu:
Juriju Visnakovu, E-pasts – das@idagentura.lv
Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt
sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).
Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis
informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas
aktuālo versiju tīmekļa vietnē https:/ / www.kuldiga.lv.