Monthly Archives: decembris 2019

Izsole

By   decembris 10, 2019

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – „Aleksandri”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62800040138. Īpašuma sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62800080088, platība 11,81 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62800080088 atrodas mežaudze.

Continue reading »